Vyhledávání

Python's offspring / potomci Pythona

01.03.2023 09:18

Dama and Solka GDV sired by our stud Python WS were part of the hungarian rescue team in Turkey life saving mission!

Dama a Solka GDV, dcery naseho plemenika Pythona WS byli cleni madarskeho zachranneho tymu na pomoc obyvatelum Turecka po zemetreseni! 

Sankari (Sired by Python WS x Uzi WS) won the BC finish Skyjoring championship!

Sankari, syn Pythona WS x Uzi WS vyhral BC finske mistrostvi Skyjoringu!