Vyhledávání

Klubova vystava 2015

25.04.2015 11:05

Czech club show, judge mr.Armatol


Naya WS,pracovni V2, r.CAC
Naira WS, otevrena V
Samba WS, mezitrida V
Saray WS, mezitrida V4 
Sauron WS, mezitrida V2, r.CAC
Duncan WS, otevrena V 3
Keakai Alpha (ve solumaj.) V 1, CAJC
Anobi Enyhed (ve spolumaj.) VD
Warrior Soul 4.misto CHS